Privacy in de praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en het verloop van het behandeltraject.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens een intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur op kan stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruk wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit btreffen de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats.
 • Geboortedatum.
 • Datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’.
 • Kosten van het consult
×

Hoi!

Heb je een hulpvraag chat met mij op WhatsApp of stuur een email naar  unclosure@xs4all.nl

× Wat is jouw hulpvraag?