UNCLOSURE Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie

Klompenmakersweg 2 unit 7

3449 JB Woerden

 BEHANDELOVEREENKOMST Volwassenen (Incl. informatie over privacy in de praktijk.)

Het volgende heb ik gelezen:

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek (intakegesprek) relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

• Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt. Voor het welslagen van de therapie worden doorgaans minimaal 3 consulten geadviseerd. Het is aan de cliënt zelf om aan dit advies wel of geen gehoor te geven.

• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

• De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 • De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk UNCLOSURE gelezen welke ook vermeld staat op de website van praktijk UNCLOSURE en cliënt stemt in met dit privacyreglement.

 • U heeft het privacyreglement van praktijk UNCLOSURE gelezen welke aan u gelijktijdig met de behandelovereenkomst is uitgereikt. Het privacyreglement staat ook vermeld op de website van praktijk UNCLOSURE en u stemt in met dit reglement.

• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling (per 1-4-2021) van € 88,- (euro) voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van €88,- per vervolgsessie van 90 minuten en €68,- per sessie van 60 minuten hierop volgend. Tariefwijzigingen worden vooraf vermeld op de website.

• Betalingswijze van de behandelingen is per bank, per tikkie of contant.

 • Een consult is uitsluitend op afspraak.

 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht volgens de hieronder genoemde geldende voorwaarden.

 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch geannuleerd of verzet worden. Let op! Annulering per mail, whatsapp of Facebook worden niet geaccepteerd. Daarvoor zal de geserveerde tijd alsnog in rekening worden gebracht. 

 • Kosteloos annuleren of verzetten van een afspraak kan tot 24 uur vóór aanvang van het consult.

 • Consulten die binnen 24 uur worden afgezegd, verzet of om welke goede reden dan ook niet nagekomen, worden bij de cliënt volledig in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de cliënt een absentie factuur. 

 • Een absentie factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Een verzoek om hier een declarabele factuur van te maken worden pertinent niet gehonoreerd.

 • Verschijnt de cliënt te laat op de afspraak? Dan gaat dit af van de met de cliënt afgesproken behandeltijd.

 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Vbag, (www.vbag.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 • De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk UNCLOSURE gelezen die is meegestuurd in deze behandelovereenkomst. Het privacyreglement staat ook vermeld op de website van praktijk UNCLOSURE en cliënt stemt in met dit privacyreglement.

• Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

×

Hoi!

Heb je een hulpvraag chat met mij op WhatsApp of stuur een email naar  unclosure@xs4all.nl

× Wat is jouw hulpvraag?